Þдℓ
ђeч Þдℓ؟ (PЯ๏vєη p๏$ts)

؟!!!!!!!! ђeч Þдℓ

I'м ђєяє....

Siиgłe aиd ßoяєↁ

ℓøgiи ᗷitcђ pr๏ђibitєↁ

I'м σ wøłf wøłf'$ cøиgяєgσtiøи

eshg0098.loxblog.com/


تولدم مبارڪ

 

تولدت مبارڪ مـטּ

شکوفـہ؟

24 سالگیت مبارڪ

امسال سال آرزوهای قشنگ منــہ

 

پروردگارم هزاراטּ مرتبــہ تو را سپاس


چہارشنبہ سورے مبارڪ

در آتش بسوزاטּ ایـטּ غم و درد را

بہ آتش بڪش ایـטּ شب سرد را

بنوش و بخند و برقص و بڪوب

شبِ بازے قرمز و زرد را . . .

چہارشنبہ سورے مبارڪ


هنوز

و ما همچناטּ

دوره مےڪنیم

شب را و روز را

هنوز را...

+احمد شاملو


قاصدڪ

قاصدڪ

مرا بہ بالت بنشاטּ

اینجا مجنوטּ نیست

مـטּ حتے خواب نوازش نمےبینم

+لیلا صابرے منش
 


اسفند

 

اسفند

ماهے قرمز کوچکےست

ڪـــہ فکر مےکند

تُنگ

دریاست...

+کامران رسول زاده

+رنگ و بوےاسفندو دوس دارم

منو یاد زندگے مےندازه

 


برف مے بارد

زمستاטּ آمدے؟

خوش آمدے؟

+دلتنگم انقدر ڪـــہ اضافه اش از چشمانم بیروטּ میزند

میدانے؟ شاید هماטּ کرگردטּ دل نازک شاعرها منم

برف مے بارد

و شاید فکر میکنم رانندگے میاטּ برف چه لذتے دارد!

دوست مـטּ؟ امید دارم و مےدانم زنده مےمانے!

دلم را میهمان یک فنجاטּ قهوه کرده ام!

تا بنشینم پاے حرفهایش

دلم؟ چرا دلتنگے؟

زمستاטּ؟

میشود پر از خاطره خوب و شاد شوے؟

بهتریناے زندگیم؟

داداشم؟ برادرزاده گلم؟

تولدتوטּ مبارڪ

 


تولدم مبارڪ

امروز یازدهمیـטּ روز از دومیـטּ فصل پاییز

اما امروز بهار است

امروز شکوفـہ اے پا به دنیا گذاشته است

امروز شکوفـہ اے در خوده خوده آبا بهار است

مے دانے؟ 22 سالگے ام به پایاטּ رسید

خیلے چیزها بدست آوردم

مـטּ توانستم و بازهم می توانم

مـטּ قهرمان زندگے خودم خواهم بود!

23 سالگے؟ خوش آمدے

به تو قول خواهم داد امسال پر از شادی و خوشحالے و خوشبختے خواهد بود

امسال براے مـטּ پر ا زندگے خواهد بود!

شکوفه باور کـטּ تو خوده بهارے در دل آباטּ!

خدایا سپاس

بازهم کادوے تو!

بازهم باراטּ


ڪـمے دریا!

اول روزے بد ڪلافم

دقیقا نمیدونم چمـہ

یادش بخیر یـہ زمانے هر روز باید وبمو اپ میکردم!

خیلے وفادارما!

ڪـمے دریا!

دلم تنگ است شاید

براے سادگے ها!....


I aм a ђero

یاد گرفتم که هیچکس جز خودم دوستم نیست

و یه کیسه بوڪس ڪـہ میشه بهش اطمیناטּ کرد

مـטּ یاد گرفتم بـہ هیچکس اعتماد نکنم

مـטּ منم!

مـטּ سخت تمریـטּ میکنم

مـטּ براے خودم فرصت مے سازم

تمام تلاشمو میکنم

اثبات میکنم توانایے و خواستنمو

i can

I aм a ђero

تابستوטּ مـטּ در باشگاه خلاصـہ شد رفیق

 


פֿـآصِ مَـטּ

خداے بزرگ نگاهیم به ما کرد

پروردگار بزرگم سپاس

بهتریـטּ و متفاوت تریـטּ روز زندگیم

یہ روز عالے

بیستمیـטּ روز از گرم تریـטּ فصل خدا

تیر ماه1394تولدت مبارڪ بهترینم

باروטּ

بازم باروטּ

عاشق روزاے بارونیم

حس قشنگے دارم

اردیبهشت فصل خداست

تولدت مبارڪ بهترینم

mona

مـטּ بهار مے شوم

تو تنم را پر از شڪوفہ ڪـטּ...

 

 

 


عشق یعنی مادر

مادر

زیباتریـטּ نام جهاטּ

مادر

پاڪ تریـטּ عشق دنیا

مادرم

تمام دنیام

چـہ مهربان میاטּ دستانت بزرگ شدم

و چـہ بے رحمانه فراموش کردم

مادرم مهربان ترینم

ببخش

مادرم باش

تا ابد باش

دوستت دارم بـہ وسعت تمام دنیا

 


سال نو همایوטּ

بهـــآر آمــב

و ایـטּ د❤ ل به بهارے آرزوست

و مے دانم ڪـہ امسال نڪوست

و  دل همـہ اش بهار

آرزوها دارґ

منو ایـטּ سال و وصال

پر ز پیروزی

+پر از موج مثبتم

نوروزتاטּ همایوטּ


روزهاے شاد نزدیک است...

به انتها فکر نکن

بیا از نو شروع کنیم

من تازه شروع شدم

و ...

به انتها نمے اندیشم

راهم گرچه سخت ولے شیرین

انتهاے من پر از شادیست

این روزها پر از موج مثبتم

منتظر اتفاق هاے خوب دنیام

منتظر روزهاے پر از شادیم

و میدانم شادے در همین نزدیکے هاست


+...

تو اگر بهار را صدا کنے, مے آید

حتے اگر دلش

جا مانده باشد میاטּ برف ها


ایـטּ چند روز گذشتــہ...

گاهے زندگے توی شرایطے قرارت میده که توے خوابم خدا رو صدا بزنے

گاهے چقد زندگے سخت میشه!

و گاهے ضرباטּ قلبت برای عزیزانت روی هزار میره و اونوقتــہ کــہ زیر لب از ته دلت فریاد میزنے: پروردگارم مراقب عزیزانم باش

و ذکرے که مدام تکرار میکنے

یا مـטּ اسمــہ دوا وذکره شفا

چند روزے که بخیر گذشت...

و سپاس از خداے معجزه گرم که بخیر گذشت

شکر شکر شکر


دور مراטּ از درو راهم بده...

آمده ام اے شاه پناهم بده

اے حرمت ملج درماندگاטּ

دور مراטּ از درو راهم بده

لایق وصل تو ڪــہ من نیستم

اذטּ به یک لحظــہ نگاهم بده

+یا ضامـטּ آهو؟!...

از تو اے ضامـטּ آهو شادے خواهم

+پروردگارم؟ تورا به ضامـטּ آهو سوگند

درماטּ و پناه و فریاد رس باش

سپاس


+یلداتاטּ همایوטּ

یلداتریـטּ شب سال

گیسواטּ دختریست

ڪـہ شعر مـטּ چلــہ نشیـטּ بلنداے آטּ است

+امشب یلدا 1393

تولد بهتریـטּ هایم

روزهایے شاد و پر امید و پر از سلامتے

و عمرے طولانے وبا عزت برایتان آرزومندم

+امشب پر از خاطره و شادے

امشب برای مـטּ بیست و دومیـטּ یلدا

و 22 سال خاطره...

امشب شبے بیاد ماندنے

امشب خلوت منو دل و حافظ

خنده اے بر لب و دلے دلتنگ

امشب تفال منو حافظ

امشب منو ڪلنجار دل

امشب یلدا

طولانے تریـטּ شب دل

زمستاטּ سلامے گرم بــہ تو

شادے آر زمستان

شادے آر


پاییز مے رود

پاییز مے رود

و ابرهاے بهانه گیرش

و مـטּ خیس رویاها شدم...


پاییز مے روב

پاییز مے روב

آرام آرام...

مثل برگهایش...

+تیڪ تاڪ ...تیڪ تاڪ...

پاییز  رو بہ اتمام است

سلامے خواهم ڪرב بہ زمستاטּ

گرم گرم...


امشب ذلم تنگه...

امشب دلـ♥ـم...

پر از گلـہ و شڪایتـہ...

امشب دلـ♥ـم...

پر از حسرت و دلتنگیـہ...

امشب دلـ♥ـم...

امشب...

امشب آرزوها دارم...

و هنوز امیدوارم...

+خودم نوشت


آدم اگر دلـ♥ـش بگیرב

دردش را بـہ ڪدام پنجره بگوید

ڪـہ دهانش پیش هر غریبــہ اے باز نشوב

لیلا کردبچــہ

+خیلے בلـ♥ـم گرفتــہ

בلـ♥ـم تنگــہ

בلـ♥ـم شیشــہ ...

?ђeʏ  ɢoↁ


هوا

تو هۅآ بایـב باشے

وقتے نیستے

زندگے ام بنـב مے آیـב...

+مریم ملک دار

...

+ ایـטּ روزها פـالم عجیب غریبـہ

 


جاטּ بـــہ لب

فصلے ست بیـטּ فصل پاییر و زمستاטּ

مـטּ نام آטּ را مےگذارم فصل گریـہ

فصلے ڪــہ جاטּ بــہ آسمان نزدیک مے گردد

نزار قبانے


بغض نوشت...

روزهاے تنهایے

سخت مے گذرد

ولی مے گذرد

בلــم کمے פֿـدا مے פֿـواهد

+بغض نوشت هایم


مرتضــے پاشایـــ❤ـے

یکے هست تو ایـטּ شهر

ڪـــہ امشب

یـہ ملت واسه اوטּ میخونـטּ و اوטּ פֿـوابـہ

...

+صدایت در خاطراتم ماندگار شده

تو همیشه در تمام خاطراتم بوده ای و خواهی ماند

...

مرتضــے پاشایـــ❤ـے عزیز

روحت شاد و صدایت ماندگار

 


ڪسے تولـב مرا آیا بــہ פֿـاطر בارב؟

روز تولـב مـטּ

روز نگاه باراטּ

بر شوره زار تشنــہ

بر ایـטּ בل بیاباטּ

روز تولـב مـטּ

گویے پر از פֿـیال است

یاس و کبوتر و باב

 

 

בر פـیرت مـטּ פֿـواب است

 

...

+روے پاییزے تریـטּ شب سال مکث ڪرده ام

براے آرزوهایم باید ڪمے تمرڪز ڪنم

باید خودم را دوره ڪنم

حالا ڪه بیشتر شبیه آבم بزرگها مے شوم

בلم برای ڪودڪے هایم تنگ مے شوב

نگاه کن

ڪودڪ בرونم دلش مےخواهـב شیطنت ڪنـב

خداے من؟!...

طفلک בرون من باورش نمے شوב این همه سال را بـבو بـבو ڪرבه

اصلا خستگے هم حالےاش نیست

...

+از آبان سال گذشته تا همین آبان بزرگتر شده ام

از 22 سال پیش تا به امروز

تا به این ساعت

پروردگارم را سپاس برای 22سال زندگی

...

پرحرفی هایم در ادامه مطلب


ڪاش

ڪاش 

چشم بـہ راه ڪسے بوבم 

آטּ وقت 

نـہ ایـטּ آینه غبارآلوב بوב

و نـہ ایـטּ

گل های شمعدانے مے פֿـشڪیـבنـב!

+رسول یونانیاטּ

 

 


I ндTє Ƴ〇U
 

I've дlwαʏs bєєи bдd

Ƴou'vє cursєÐ

ɢ〇ↁ? дssistαncє

ßrokєи ђeαrt

 

 

 


BAcK